Až na půdu

Na bohatství prý nezáleží... Až na půdu.

cílová skupina: 4.-9. ročník ZŠ a prima – kvarta gymnázií

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 nebo 5 dní

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: duben–červen, v budově PROUDu, Přírodovědné stanici i v terénu

POZOR – v září a říjnu nově sezónní verze kurzu Sklizeno

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Kurz ukáže žákům cestu potravin od obilky ke chlebu, od vajíčka k řízku, z farmy na náš stůl. Žáci si vlastnoručně vyzkouší několik postupů, které zpracovávají produkty jak rostlinné tak živočišné výroby a setkají se na živo s rostlinami i živočichy, které vídají na svých talířích. Řeč bude o intenzivním i extenzivním zemědělství, krajových odrůdách, tradičních plemenech a lokální produkci. Žáci prozkoumají z blízka zemědělskou krajinu a její nejcennější složku – úrodnou zemědělskou půdu. Cílem kurzu je zprostředkovat žákům zážitky, skrze které si uvědomí hodnotu lidské práce a „surovin“ ze kterých potraviny vznikají, a poznání že i v jednadvacátém století jsme chtě nechtě závislí na zemědělství a jeho vzácném přírodním zdroji: na půdě.

Obsah

Žáci poznávají cestu potravin na náš stůl, v přírodovědné stanici se seznámí s hospodářskými zvířaty a základními typy obilovin pěstovaných v Česku dnes i dříve. Namelou si mouku na chlebové placky a vyrobí vlastní jogurt nebo máslo.

Díky zážitkové pedagogice žáci řeší etiku chovu hospodářských zvířat a nakládání s nimi. Prakticky si vyzkouší péči o hospodářská zvířata v Přírodovědné Stanici.

Žáky nemine ani práce s mikroskopem, podívají se na bakterie mléčného kvašení, a výlet, kdy prozkoumají kulturní krajinu v okolí Horažďovic a funkce jejích jednotlivých prvků.

Cíl

Žáci dokážou popsat, jak a které plodiny/hospodářská zvířata jsou využívána pro výrobu potravin, dokážou navrhnout a realizovat opatření, která omezí plýtvání potravinami v domácnosti a dokážou diskutovat o výhodách a nevýhodách regionální produkce.

Výstupy

Žák:

 • rozliší základní druhy obilovin podle zrna i vzrostlé rostliny
 • vysvětlí vlastními slovy, proč se chovají různá plemena hospodářských zvířat a k čemu jsou dobrá
 • naučí se mlít mouku na ručním mlýnku a upéct chlebovou placku/chlebového hada na ohni
 • vyrobí si domácí jogurt nebo tvaroh
 • provede jednoduchý experiment a vyhodnotí výsledky
 • vysvětlí funkci remízků, rybníčků a stromořadí v zemědělské krajině
 • učí se argumentovat a obhájit svůj názor nejen ohledně velkochovů domácích zvířat
 • uvede alespoň 3 důvody proč podporovat regionální produkci
 • dokáže si v nabídce produktů vybrat ty ekonomicky i ekologicky šetrné

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ)
 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie, Chemie)
 • Umění a kultura (Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

zemědělství, hospodářská zvířata, hospodářské plodiny, obiloviny, zpracování mléka, etika, zážitková pedagogika, funkce krajiny