Krajiny české kotliny

Pojďme se společně projít typickými společenstvy Česka

cílová skupina: 8.-9. ročník ZŠ + 1.-2. ročník SŠ

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 4 nebo 5 dní

program probíhá: duben – červen, září – říjen, v terénu a v budově PROUDu

Anotace

Příroda České kotliny by bez přítomnosti člověka vypadala úplně jinak – byla by zarostlá lesy, otevřená krajina by byla relativně vzácná.. Pojďme se společně projít krajinou Horažďovicka a najít zbytky těchto původních společenstev. Najdeme je rozeseté jako perly v síti chráněných území.

Obsah

Program se pokusí žáky seznámit s charakteris­tickými typy ekosystémů, které se vyskytují v prostoru České kotliny. Od doubrav přes bučiny až po smrčiny, vodní i suchomilná společenstva, budeme se věnovat i vlivu podloží (vápenec vs. žula/rula). Díky environmentálnímu přesahu zjistíme také např. proč se v nižších polohách nedaří hospodářským kulturním smrčinám. Výuka bude probíhat formou botanických exkurzí po vybraných chráněných územích Horažďovicka (PR Prácheň, PR Kněží hora, PR Kozlovská stráň, PR Pučanka..), dotkneme se vedle botaniky i témat krajinné ekologie a ochrany přírody. Poslední den pobytu se žáci budou věnovat práci na malém projektu, výsledky představí ostatním formou konference.

Cíl

Pochopit souvislosti, které tvoří českou / středoevropskou krajinu.

Výstupy

Žák:

 • vyjmenuje klíčové typy rostlinných společenstev ČR
 • dokáže rozlišovat mezi přirozeným a kulturním lesem (společenstvem)
 • pozná nejdůležitější rostlinné zástupce navštívených společenstev
 • popíše význam ochrany přírody a sítě chráněných území

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání)
 • Výchova demokratického občana

Vzdělávací oblast (2. stupeň ZŠ):

 • Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)

Vzdělávací oblast (SŠ):

 • Člověk a příroda (Biologie, Geografie)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence pracovní

Klíčová slova

botanika, společenstva, ochrana přírody

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.