Dobytí severního pólu

Překonejte sami sebe a užijte si zimní přírodu

cílová skupina: 1. – 5. ročník ZŠ (i smíšené kolektivy)

počet účastníků: 15–30 žáků + 2 učitelé

délka programu: 3 nebo 5 dní

cena: přejděte na Praktické informace

program probíhá: prosinec–únor, v budově PROUDu i v terénu

TIP:

Pokud chcete kurz rovnou objednat,

přejděte na objednávkový formulář.

Anotace

Nekonečné sněhové pláně severního pólu již od pradávna lákaly expedice z celého světa. I my se společně vydáme na jednu takovou výpravu. Jako správní polárníci se do oblasti pólu přiblížíme psím spřežením. V průběhu týdne získáme všechny potřebné dovednosti pro zdárný průběh expedice a adaptujeme se na pobyt v zimní přírodě.

Obsah

Po ubytování a seznámení s lektory, pravidly, programem a místem (s Envicentrem PROUD/městem Horažďovice – quest) se žáci začnou připravovat na náročnou polární expedici. Projdou fyzickými testy (hry na postřeh, sílu, vytrvalost…) a potrápí mozkové závity při „psychtestu“, kvůli povolení vydat se za severní točnu. Po setmění se vydají za město pozorovat noční oblohu, aby odhalili, kde leží Polárka, která jim bude ukazovat cestu. Budou trénovat spolupráci a v Přírodovědné stanici se naučí starat se o zvířata, která pojedou na výpravu s nimi. Na cestu si vlastnoručně vyrobí máslo, bylinkový čaj ale i voňavou léčivou mast (poznávání a využití léčivých rostlin člověkem). Pro případ nouze se naučí jak přežít (jak se obléct do zimy, co si sbalit do batohu, jak pomoci zraněnému kamarádovi…) ale i vyznat se v zimní přírodě. Pokusíme se objevit a zaznamenat stopy divoké zvěře (pobytová znamení, sádrový odlitek stopy), pozorovat u nás přezimující ptactvo nebo poznávat dřeviny v zimním stavu (určování podle pupenů). Také se naučíme rozdělat oheň na sněhu nebo ulovit svačinu pomocí luku a šípů nebo (nejen) eskymáckého atlatlu. Malí polárníci nezapomenou vyrobit vlajku své expedice a v den D vyrazí na celodenní putování k pólu, během kterého si uvaří oběd na ohni v kotlíku a před symbolickým dobytím severního pólu překonají nejen nástrahy zimní přírody, rozmary počasí ale i sami sebe. Po zdárném návratu do civilizace poslední den pobytu malí polárníci znázorní svoje zážitky prostřednictvím výtvarné nebo pohybově/dramatické aktivity.

Program (a výstupy) jsou přizpůsobené věku a schopnostem žáků. Ve čtyřdenní verzi kurzu jsou vynechané/zkrácené vybrané aktivity.

Cíl

Žáci prostřednictvím příprav na „polární“ expedici rozvíjejí environmentální senzitivitu, seznámí se zimní přírodou, naučí se, jak se připravit na pobyt v přírodě v zimním období a otestují svoji odolnost a limity.

Výstupy

Žák:

 • rozliší základní druhy stromů podle pupenů
 • vyjmenuje 3 typy pobytových znamení, která může najít v zimní přírodě
 • vyhledá v terénu stopu zvěře a přiřadí ji ke správnému živočichovi
 • rozpozná a vyjmenuje 3 ptáky, kteří se v zimě vyskytují v české přírodě
 • podle pokynů pracuje s dalekohledem, GPS, tabletem
 • vyjmenuje 3 způsoby jakými živočichové přečkávají zimu
 • vyrobí si domácí máslo, čaj a bylinkovou mast
 • otuží se při častém pobytu v zimní přírodě
 • vyjmenuje 5 základních druhů hospodářských zvířat a vysvětlí jejich význam pro člověka
 • pomocí křesadla rozdělá oheň

Zařazení dle RVP

Průřezové téma:

 • Environmentální výchova (Základní podmínky života, Ekosystémy)
 • Osobnostní a sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání,Sebe­poznání a sebepojetí)

Vzdělávací oblast (1. stupeň ZŠ):

 • Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví)
 • Člověk a zdraví (Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem, Příprava pokrmů)

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní